دوستان ما

دوستان ما

بالن آرزوها

خوشحال خواهیم بود اگر کافی نت انقلاب خود را به میدهید، یک بالن ارزوها هم از ما هدیه بگیرید. شرکت موج به عنوان اسپانسر موسسه یاد این بالن را به شما عزیزان اهدا خواهد نمود. هر چند بیشتر کافی نت انقلاب ها به صورت انلاین به مشتری تحویل میشود، ولی شما می توانید هر وقت از انقلاب رد شدید، به ما هم سری بزنید و این هدیه خود را از ما دریافت کنید

تندخوانی

کلاسهای تندخوانی نصرت برای شما دوست گرامی که یک کافی نت انقلاب سفارش داده اید، با تخفیف 50درصد قابل استفاده می باشد. در صورتی که مشتری یکی از خدمات مربوط به کافی نت انقلاب بوده اید، می توانید در یکی از کلاسهای تندخوانی نصرت با تخفیف 50 درصد شرکت کنید. در حال حاضر سال 96 این تخفیف برای کلاسهای 4+1 تندخوانی و تقویت حافظه آ2+ در نظر گرفته شده است

بالن آرزوها

خوشحال خواهیم بود اگر پروژه انقلاب خود را به میدهید، یک بالن ارزوها هم از ما هدیه بگیرید. شرکت موج به عنوان اسپانسر موسسه یاد این بالن را به شما عزیزان اهدا خواهد نمود. هر چند بیشتر پروژه انقلاب ها به صورت انلاین به مشتری تحویل میشود، ولی شما می توانید هر وقت از انقلاب رد شدید، به ما هم سری بزنید و این هدیه خود را از ما دریافت کنید

تندخوانی

کلاسهای تندخوانی نصرت برای شما دوست گرامی که یک پروژه انقلاب سفارش داده اید، با تخفیف 50درصد قابل استفاده می باشد. در صورتی که مشتری یکی از خدمات مربوط به پروژه انقلاب بوده اید، می توانید در یکی از کلاسهای تندخوانی نصرت با تخفیف 50 درصد شرکت کنید. در حال حاضر سال 96 این تخفیف برای کلاسهای 4+1 تندخوانی و تقویت حافظه آ2+ در نظر گرفته شده است


اهدای بالن آرزوها به کسانی که کافی نت انقلاب سفارش دهند

خوشحال خواهیم بود اگر کافی نت انقلاب خود را به میدهید، یک بالن ارزوها هم از ما هدیه بگیرید. شرکت موج به عنوان اسپانسر موسسه یاد این بالن را به شما عزیزان اهدا خواهد نمود. هر چند بیشتر کافی نت انقلاب ها به صورت انلاین به مشتری تحویل میشود، ولی شما می توانید هر وقت از انقلاب رد شدید، به ما هم سری بزنید و این هدیه خود را از ما دریافت کنید

استفاده از تخفیف ویژه کلاسهای تندخوانی نصرت برای مشتریان کافی نت انقلاب از موسسه یاد

کلاسهای تندخوانی نصرت برای شما دوست گرامی که یک کافی نت انقلاب سفارش داده اید، با تخفیف 50درصد قابل استفاده می باشد. در صورتی که مشتری یکی از خدمات مربوط به کافی نت انقلاب بوده اید، می توانید در یکی از کلاسهای تندخوانی نصرت با تخفیف 50 درصد شرکت کنید. در حال حاضر سال 96 این تخفیف برای کلاسهای 4+1 تندخوانی و تقویت حافظه آ2+ در نظر گرفته شده است

اهدای بالن آرزوها به کسانی که پروژه انقلاب سفارش دهند

خوشحال خواهیم بود اگر پروژه انقلاب خود را به میدهید، یک بالن ارزوها هم از ما هدیه بگیرید. شرکت موج به عنوان اسپانسر موسسه یاد این بالن را به شما عزیزان اهدا خواهد نمود. هر چند بیشتر پروژه انقلاب ها به صورت انلاین به مشتری تحویل میشود، ولی شما می توانید هر وقت از انقلاب رد شدید، به ما هم سری بزنید و این هدیه خود را از ما دریافت کنید

استفاده از تخفیف ویژه کلاسهای تندخوانی نصرت برای مشتریان پروژه انقلاب از موسسه یاد

کلاسهای تندخوانی نصرت برای شما دوست گرامی که یک پروژه انقلاب سفارش داده اید، با تخفیف 50درصد قابل استفاده می باشد. در صورتی که مشتری یکی از خدمات مربوط به پروژه انقلاب بوده اید، می توانید در یکی از کلاسهای تندخوانی نصرت با تخفیف 50 درصد شرکت کنید. در حال حاضر سال 96 این تخفیف برای کلاسهای 4+1 تندخوانی و تقویت حافظه آ2+ در نظر گرفته شده است

khat khat